ขั้นตอนการเรียนการสอน

การเรียนแบบ Block Course System  เป็นการเรียนที่มีคุณภาพสุงสุดและสามารถมารถให้เข้าในได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ผู้เล่าเรียนจะได้รับประสบการณ์มากมายสามารถเป้นผู้ที่เก่ง ชำนาญ รู้จริงเกี่ยวกับวิชาที่เล่าเรียนและยังสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง

การดเนินการของหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกรรมเน้นการปฎิบัติด้วยตัวเองให้รู้จริง แบบตัวต่อตัว และเป็นการฝึกทักษะด้านภาวะผู้นำเพื่อให้นักศึกษาจบอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงตนในสังคมระดับสูงได้อย่างดีเยี่ยม

การเล่าเรียนแบบBlock Course System เหมาะกับใคร?
1. ผู้ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. เป็นการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน แม่บ้าน พนักงานบริษัท ข้าราชการ อบต. นักการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่ไม่มีเวาลาในวันปกติ
4. ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้และจบในระดับปริญญาตรี มาเป็นเวาลนาน ต้องการเรียนต่อจำเป็นต้องรื้อฟื้นฐานความรู้ใหม่
5. ผู้ที่ต้องการอับเกรดดีกรีการศึกษาของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. นักศึกษาที่เรียนไม่จบจากสถาบันต่างๆ สามารถเทียบโอนเป็นรายวิชาได้

เรียนป.โท

 

blockcruase system

สมัครเรียน

หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียด หรือต้องการเรียนต่อทันที สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้…

วิธีที่ 1. ติดต่อสมัครเรียนด้วยตัวท่านเองโดยตรงเท่านั้น เฉพาะวันเสาร์

ที่สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้อง 126B ชั้น 1 ตึกช้าง ติดศูนย์อาหาร
ถนนรามคำแหง 21 -แยก10, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร  10310


วิธีที่ 2. โทรสมัครโดยตรงกับอาจาย์แนะแนวการศึกษา

เบอร์โทร 086-3285338 / 091-2537194 / 091-0790145 /  092-2506098

โอกาสเมื่อเรียนจบ

โอกาสสู่ AEC

การศึกษาของเรารองรับ AEC มีการเรียนการสอนแบบ Block Crause ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติแบบเข้าถึง เพื่อให้ท่านรู้จริงและเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเป็นผู้ชำนาญได้ในระเวลาอันรวดเร็วเพื่อติดต่อกับนานาประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ

เปิดโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง เพื่อรองรับความก้าวหน้าในอนาคตเพื่อรองรับ AEC

8237ประชาคมอาเซียน1 ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่า โลกของเราได้หมุนพาองค์กรทุกองค์กร เข้าสู่มติการแข่งขันเต็มรูปแบบ พร้อมกับการเปิดประตูสู่ ประชาคมเศรษกิจอาเซียน ( AEC) ในปี 2558  อันใกล้นี้   ขึ้นชื่อว่า “การแข่งขัน” ย่อมต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ  และการได้เป็นผู้ชนะจะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เข้าแข่งขันทุกองค์กร ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า จะสามารถกำชัยชนะ ได้อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้เป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรจะต้องเป็นผู้สร้างยุทธศาสตร์ ที่จะนำพาองค์กรของตนเข้าเส้นชัยได้อย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้น

การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของผู้นำองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ชั้นเลิศ  ที่จะสามารถเปิดวิสัยทรรศน์ และเพิ่มศักยภาคของผู้นำองค์กร ให้สามารถนำพาองค์กร เข้าสู่เส้นชัยได้อย่างองอาจ ซึ่งทางสถาบันของเราตระหนักถึงการสร้างศักยภาพแก่ผู้นำองค์กร  เป็นภาระกิจสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร บริหารมหาบัญฑิต ( MBA ) , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(MPA.),หลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิตM.Ed.)   เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำองค์กรในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น  พนักงานเอกชน ข้าราชการ ครู-อาจารย์  แพทย์ วิศกร สถาปนิก  นักการเมือง นักกฏหมาย นักการธนาคาร นักธุรกิจ  หรือสาขาอาชีพใดๆ ก็ตาม  ทางคณาจารย์ ของโครงการพิเศษ ภาค VIP  พร้อมที่จะให้การดูแลและสนับสนุน ให้ท่านประสบความสำเร็จ ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในโอกาสอันใกล้ ต่อไป

 

โอกาสสู่การศึกษาต่างประเทศ

ด้วย โครงการพิเศษ VIP สนับสนุนคนไทยสู่อาเซียนที่ต่อเนื่องต่อเนื่องปรฺญญาโท-ปริญญาเอก คือสิทธิพิเศษอันมหาศาล ที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านจบจากการศึกษาปริญญาโทสามารถต่อปริญญาเอกได้ทันที ที่มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับการยอมรับอันดับต้นๆ ของโลก

LPU

สถาบัน

สถาบันรัชภาคย์

สถาบัน รัชต์ภาคย์ มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตนสถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และเป็นสถาบันแห่งแรกที่จัดทำโครงการพิเศษนำนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศฟิลิปปินส์

รัชภาคย์16 รัชภาคย์15 รัชภาคย์14 รัชภาคย์13 รัชภาคย์12 รัชภาคย์11 รัชภาคย์10 รัชภาคย์9 รัชภาคย์8 รัชภาคย์7 รัชภาคย์6 รัชภาคย์5 รัชภาคย์4 รัชภาคย์3 รัชภาคย์2 รัชภาคย์1

สัญญลักษณ์ของ สถาบัน คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง สัญญลักษณ์ของชีวิต
ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของข้อความภายในวงกลมล้อมรอบต้นไม้ ที่ว่า
“ความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต” ดุจดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) การจัดการ / บัญชี

โครงสร้างหลักสูตรริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. เรียนเพื่อเป้าหมายในการบริหารธุรกิจส่วนตัวให้เจริญก้าวหน้า หรืออับเกรดตนเองในการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในทำงานบริษัทเอกขนต่างๆ จบแล้วสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนพิเศษในสถาบันต่างๆ ได้

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ ประกอบด้วย

1.   กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                    6           วิชา                (ไม่นับหน่วยกิต)

2.   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ                                                      6           วิชา         18           หน่วยกิต

3.   กลุ่มวิชาเลือก                                                                4           วิชา         12           หน่วยกิต

4.   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                  1            วิชา           6           หน่วยกิต

รวม                                                        11            วิชา         36           หน่วยกิต

 

รายวิชาที่ศึกษา

1.การจัดการการตลาด
2.การจัดการเชิงกลยุทธ์
3.การจัดการการเงิน
4.การบัญชีเพื่อการจัดการ
5.การจัดการและพฤฒิกรรมองค์การ
6.การจัดการการปฏิบัติงาน
7.การวิจัยทางธุรกิจ
8.การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
9.การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร
10.กระบวนการกลุ่มและการจัดการองค์การ
11.สัมมนาการจัดการ
12.การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ป.โท MBA.เรียนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(MPA.)

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ ประกอบด้วย

1.   กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                    6           วิชา                (ไม่นับหน่วยกิต)
2.   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ                                                      6           วิชา         18           หน่วยกิต
3.   กลุ่มวิชาเลือก                                                                4           วิชา         12           หน่วยกิต
4.   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                  1            วิชา           6           หน่วยกิต
รวม                                                        11            วิชา         36           หน่วยกิต

 รายวิชาที่ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(MPA.)

1.ระบบสังคมและเศรษฐกิจการเมืองไทย
2.การจัดการเชิงกลยุทธ์
3.พฤฒิกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมหนุษย์
4.การคลังและการงบประมาณ
5.ระบบสารสนเทศและสถิติสำหรับผู้บริหาร
6.กลยุทธการพัฒนาเมืองและชนบท
7.ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
8.วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์
9.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
10.การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ด่วน ! รับจำกัดเพียง  50 คนเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
รับผู้ที่จบป.ตรีทุกสาขา

ระบบการศึกษา
เรียนแบบ Block Course System ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร

 

เอกสารการสมัคร
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว

 

ค่าใช้จ่าย
ป.โท MPA.เรียนตลอดหลักสูตร 110,000 บาท


หลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิตM.Ed.) 

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ ประกอบด้วย

1.   กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                    6           วิชา                (ไม่นับหน่วยกิต)
2.   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ                                                      6           วิชา         18           หน่วยกิต
3.   กลุ่มวิชาเลือก                                                                4           วิชา         12           หน่วยกิต
4.   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                  1            วิชา           6           หน่วยกิต
รวม                                                        11            วิชา         36           หน่วยกิต

 

 รายวิชาที่ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(M.Ed.)

1.หลักการและทฤษฏีบริหารการศึกษา
2.คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
3.การประกันคุณภาพการศึกษา
4.นโยบายและกลยุทธ์การวางแผนการศึกษา
5.ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา
6.ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา
7.ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
8.การบริหารจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศการศึกษา
9.การบริหารงานนิเทศการศึกษา
10.สัมมนาการบริหารการศึกษา

ด่วน ! รับจำกัดเพียง  50 คนเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
รับผู้ที่จบป.ตรีทุกสาขา

ระบบการศึกษา
เรียนแบบ Block Course System ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร

เอกสารการสมัคร
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว

 

ค่าใช้จ่าย
ป.โท.M.Ed.เรียนตลอดหลักสูตร 110,000 บาท

รีวิวการศึกษา

นับวัน “โลกาภิวัตน์” (Globalization) ก็ยิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น นั่นเป็นเพราะวิทยาการมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ใครที่ตามวิทยาการไม่ทันก็ได้ชื่อว่า “ตกยุค (Obsolete)” และตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว

การศึกษาตามหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว ทางโครงการของเรามีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration) นั่นหมายความว่า ได้นำความรู้จากอารยประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหลักมาเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันก็เท่านั้นเอง
คนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินระดับสูง แต่ยังขาดตราประทับรับรองระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นการเติมเต็มศักยภาพในสิ่งสำคัญที่ยังขาดหายไป กับโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่มีใจใฝ่เรียนรู้

ผู้ที่มีความต้องการที่จะปรับวิทยฐานะทั้งวุฒิการศึกษา หน้าที่การงาน และสังคม ทางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนวทางปฏิบัติที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มภาคภูมิกับสถาบันรัชต์ภาคย์

การศึกษาระดับปริญญาโท สามารถสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพในหลายๆ ด้าน นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยปริญญามหาบัญฑิตที่ได้รับจะทำให้หน้าที่การงาน การค้าการขายธุรกิจ และการดำรงในสังคมที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่ทุกท่านคาดไม่ถึง…

1. โอกาสสู่ AEC ข้อได้เปรียบในการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติสมาชิกอาเซียนในอนาคตอันใกล้
2. วุฒิภาวะที่สูงขึ้น การเป็นผู้นำ การวางตัวที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการยอมรับจากสังคมที่สูงขึ้น
3. แนวคิดทัศนคติที่ดี มองได้ใกลและกว้างขึ้น ส่งผลให้หน้าที่การงานที่เจริญเติบโตขึ้น
4. จบที่นี่จะได้รับโควต้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศฟิลิปปินส์ทันที
5. พัฒนาบุคลิคภาพ เป็นผู้ทรงความรู้ เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความมาดมั่น ภาคภูมิใจ
6. ต่อยอดทางธุรกิจ หน้าที่การงานต่างๆ
ปรฺญญาเอก

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท MBA ค่าเทอม 120,000 เรียน 2 ปีจบ.

รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สูตรเร่งรัด จบภายใน 1-2 ปี โดยสถาบันที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกำลังเป็นที่นิยมกันมากที่สุดในขณะนี้ สอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ หรือด๊อกเตอร์ หลายท่าน เรียนจบมีงานทำ หรือรับโควต้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่อเนื่องอีก 2 ปี

นักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันรัชภาคย์ โครงการพิเศษ( หลักสูตรวีไอพี เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ และในประเทศว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ สังคมได้มากมายมากกว่า 10,000 คน

ด่วน! โครงการพิเศษ VIP.จบชัวร์ 100%
รับนักศึกษาปริญญาโท จำนวนจำกัด 75 ท่าน
หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

หลักสูตรภาคพิเศษ โครงการวีไอพี – เรียนระยะสั้น สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

 • หลักสูตรพิเศษเร่งให้จบ ป.โท ภายในระยะเวลา 1 ปีเศษ  จบเร็ว ได้ความรู้จริง ต่อยอดได้
 • เหมาะสำหรับคนทำงาน พนักงานบริษัท ข้าราชการ ที่ไม่ค่อยมีเวลา หรือหยุดเสาร์อาทิตย์
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนไม่ครบ หรือเรียนไม่จบจากสถาบันเดิม ต้องการเรียนปรับวุฒิหรือเทียบโอนวิชา
 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเวลาน้อย กำลังทำงานอยู่ แต่ต้องการ เรียนต่อปริญาโท -ปริญญาเอก

จุดเด่น… ทำไมนักศึกษาทั่วประเทศถึงเลือกเรียนต่อระดับปริญญาโท กับเรา

 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ VIP ที่ค่าเทอมถูกมาก ใครๆ ก็เรียนได้ และสามารถจบได้ชัวร์
 • สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ ติดต่อทางอีเมล เว็บไซต์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 • วิธีการเรียนการสอนด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสูง โดยคณาจารย์ดีกรีด็อกเตอร์ (Doctor) หลายท่าน
 • คณาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ มามากกว่า 30 ปี เน้นสอนแบบเจาะลึกให้รู้จริง Back Course system
 • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาแนะนำการทำวิจัย กรณีผู้เรียนป.โท ต้องการต่อระดับ ปริญญาเอก
 • เรียนน้อย ไม่กระทบกับเวลาทำงาน งานประจำบริษัท รัฐวิสาหกิจ เพียงสัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น คือทุกๆ เสาร์
 • มีระบบการช่วยเหลือพิเศษเพื่อให้รู้จริง จนสามารจบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงสถาบันชื่อดัง
 • เรียนจบได้รับไบ Certificate ที่สามารถนำไปศึกษาต่อ หรือต่อยอดทางธุรกิจ และการทำงานได้ให้สูงขึ้นได้
 • มีอาจารย์ พี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดจนจบหลักสูตร..
 • หลังจากจบจะได้รับโควต้าต่อระดับปริญญาเอกประเทศฟิลิปปินส์ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • เป็นผู้มีประสบการณ์จากการทำงานมาแล้วส่วนตัว บริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ต้องมีวุฒิการศึกษาจบระดับปริญาตรี (ได้ทุกสาขาวิชา)
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์  อีเมลได้
 • ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด สามารถเดินทางมาเรียน หรือมาสอบตามตารางนัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1 ปี เศษ

 • เรียนต่อปริญาโท MBA. ค่าเทอม 120,000 ,MPA. และ M.Ed. ค่าเทอม 110,000 บาท  เรียนวันเสาร์
 • ค่าเทอมสามารถจ่ายครั้งเดียว หรือ แบ่งผ่อนจ่าย เป็นงวด ๆ ได้

 

โอกาสที่ดีกว่าใครๆ ที่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับ หากไม่ใช่นักศึกษาในโครงการ VIP ของเรา โดยทุกท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถไปต่อระดับปริญญาเอกกับมหามหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ…
เรียนต่อปริญาตรี


ด่วน! โครงการพิเศษ VIP.จบชัวร์ 100%
รับนักศึกษาปริญญาโท จำนวนจำกัด 75 ท่าน
หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

โทร.. 086-3285338 / 091-0790145


หากท่านต้องการเรียนต่อทันที หรือสนใจสอบถามรายละเอียด สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้…

วิธีที่ 1. ติดต่อสมัครเรียนด้วยตัวท่านเอง ( เฉพาะวันเสาร์เท่านั้น)

ที่สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้อง 126B ชั้น 1 ตึกช้าง ติดศูนย์อาหาร
ถนนรามคำแหง 21 -แยก10, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร  10310


วิธีที่ 2. โทรสมัครเรียนโดยตรงกับอาจาย์แนะแนวการศึกษา

เบอร์โทร 086-3285338  / 091-0790145 /  092-2506098 


วิธีที่ 3. กรอกแบบฟอร์มสมัครโดยระบุรายละเอียดส่วนตัวของท่าน
หลังจากกรอกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแนะแนวท่านโดยเร็วที่สุด

เรียนต่อปริญญาตรี เสาร์อาทิตย์